REGULAMIN SERWISU/STRONY INTERNETOWEJ (DSA)

(treści publikowane w Serwisie przez Użytkownika)

Obowiązuje od: 17 luty 2024 

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Serwisu i/lub strony internetowej prowadzonej pod nazwą Korveza Home & Kids jest Korveza Aneta Werner-Wojtunik, ul. Stadnickich 40F/0 33-300 Nowy Sącz, sklepkorveza@gmail.com, 507-232-881, NIP 6762087161, REGON 523445415, BDO 000625401.

2.  Poniższy Regulamin Serwisu/strony internetowej obejmuje warunki korzystania z usług, w tym zasady dodawania treści cyfrowych przez Użytkownika na stronie Serwisu i ich moderacji przez Właściciela Serwisu, w zakresie takich funkcji strony, jak:

a)    dodawanie komentarzy i/lub postów na fanpage’u prowadzonym przez Właściciela Serwisu w mediach społecznościowych (Facebook: Korveza Home & Kids, Instagram: Korveza) i/lub na grupie społecznościowej w ramach portalu Facebook: Korveza Home & Kids,

 

3. Niniejszy Regulamin Serwisu jest zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych), dalej: DSA.

 

§2

Stosowane definicje

1.    W niniejszym Regulaminie Serwisu stosuje się następujące definicje:

a)    DSA - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych).

b)   Serwis/Sklep - strona internetowa dostępna pod adresem Korveza Home & Kids, Facebook: Korveza Home & Kids, Instagram: Korveza) za pośrednictwem którego Użytkownik może skorzystać z funkcji dodatkowych,  jak dodanie treści cyfrowych, w takich usługach, jak:  komentarze, opinie.

c)    Użytkownik/Odbiorca usługi - osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z usługi pośredniej dostępnej w Serwisie, w szczególności w celu poszukiwania informacji lub udostępnienia jej.

d)   Usługa hostingu - usługa „hostingu” polegająca na przechowywaniu informacji przekazanych przez odbiorcę usługi oraz na jego żądanie w ramach usług dodatkowych na stronie Sklepu/Serwisu.

e)    Nielegalne treści -  informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego. Przykładowy katalog nielegalnych treści został wskazany w szczególności w dalszej części Regulaminu serwisu.

f)     Platforma internetowa - oznacza usługę hostingu, która na żądanie odbiorcy usługi przechowuje i rozpowszechnia publicznie informacje, chyba że takie działanie jest nieznaczną lub wyłącznie poboczną cechą innej usługi lub nieznaczną funkcją głównej usługi, i ze względów obiektywnych i technicznych nie można z niej skorzystać bez takiej innej usługi, a włączenie takiej cechy lub funkcji w taką inną usługę nie jest sposobem na obejście stosowania niniejszego rozporządzenia; W myśl tej definicji niniejszy Serwis/Sklep nie jest platformą internetową i nie podlega obowiązkom wskazanym w DSA dla platform internetowych.

g)   Moderowanie treści - działania, bez względu na to czy są one zautomatyzowane, podejmowane przez Właściciela Serwisu, których celem jest, w szczególności, wykrywanie, identyfikowanie i zwalczanie nielegalnych treści lub informacji niezgodnych z Regulaminem, przekazywanych przez Użytkowników (odbiorców usługi), w tym wszelkie wdrażane środki, które wpływają na dostępność, widoczność, takie jak depozycjonowanie takich treści lub informacji, blokowanie/uniemożliwienie dostępu do nich lub ich usunięcie, zamknięcie lub zawieszenie konta Użytkownika, etc.

h)   Koordynator ds. usług cyfrowych - oznacza organ odpowiedzialny za stosowanie i egzekwowanie aktu o usługach cyfrowych (DSA) w każdym państwie członkowskim UE, w tym w kraju, w którym znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba Właściciela Serwisu i/lub, w którym jest świadczona usługa hostingu.

i)      Regulamin DSA/Warunki korzystania z usług - oznaczają klauzule, niezależnie od ich nazwy lub formy, które regulują stosunek umowny między dostawcą usług pośrednich („hostingu” treści) a odbiorcami usług.

§3

Punkt kontaktowy

1.    Właściciel Serwisu wyznaczył punkt kontaktowy dla odbiorców usług, organów państw członkowskich, w tym Koordynatorów ds. cyfrowych, jak i Komisji i Rady Usług Cyfrowych: sklepkorveza@gmail.com

2. Za pośrednictwem punktu kontaktowego można się skontaktować drogą elektroniczną (e-mail) z Właścicielem Serwisu na potrzeby stosowania niniejszego regulaminu, DSA, a także w celu zgłaszania nielegalnych treści/usług lub produktów w Serwisie/Sklepie.

3.W celu komunikacji używanym językiem jest język polski ze względu na główne miejsce prowadzenia działaności Właściciela Serwisu oraz język angielski jako szeroko rozumiany przez jak największą liczbę obywateli Unii Europejskiej.

§4

Nielegalne treści i mechanizmy zgłaszania

 

1.    Użytkownik (odbiorca usługi) dodając treści i inne informacje w ramach przewidzianych przez Właściciela Serwisu dodatkowych funkcji Strony/Sklepu, o którym mowa w §1 (Postanowienia ogólne) punkt 2, jest zobowiązany do postępowania zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2.    Zabronione jest dodawanie nielegalnych treści, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, w szczególności takich, jak:

a)    wulgarne, obraźliwe, nawołujące do przemocy lub popełnienia przestępstwa,

b)   naruszające prawa autorskie, w tym przywłaszczenie autorstwa i/lub wprowadzanie w błąd co do autora części lub całości utworu podlegającego ochronie prawnej,

c)    piętnujące lub wykluczające ze względu na płeć, seksualność, wyznanie, religię, stan zdrowia, pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, etc.

d)   nieodpowiednie dla dzieci i/lub młodzieży,

e)    naruszające dobre obyczaje i/lub dobre imię osoby fizycznej lub prawnej, w tym krzywdzące opinie,

f)     ujawniające i/lub naruszające dane osobowe osób trzecich,

g)   szerzące dezinformację, wprowadzające w błąd, w tym o charakterze handlowym dużej objętości,

h)   promujące patologiczne zachowania i wzorce,

i)      promujące treści o charakterze seksulanym,

j)      promujące alkohol, substancje odurzające i inne używki,

k)   promujące nielegalne usługi i/lub produkty/towary, treści niezwiązane z tematyką Serwisu,

l)      inne treści, które ze względu na swój charakter i kontekst mogą zostać uznane za nielegalne lub zabronione prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

3.    Treści dodawane przez Użytkowników są moderowane przez Właściciela Serwisu.

4.    Właściciel Serwisu wdraża adekwatne mechanizmy zgłaszania nielegalnych treści oraz reagowania na nie podejmując bezzwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych treści, gdy uzyska taką wiedzę lub wiadomość.

5.    Właściciel Serwisu umożliwia dowolnej osobie lub dowolnemu podmiotowi zgłoszenie obecności w jego usłudze określonych informacji, które dana osoba lub dany podmiot uważają za nielegalne treści pod adresem e-mail wyznaczonego punktu kontaktowego, tj.: sklepkorveza@gmail.com

6.    W celu umożliwienia i ułatwienia oceny w zgłoszeniu Użytkownik lub dowolna osoba lub podmiot trzeci zobowiązani będą podać następujące informacje, zgodnie z art. 16 DSA, tj.:

a)    uzasadnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot uważa, że dana treść jest nielegalna,

b)  dokładne wskazanie lokalizacji nielegalnej treści, takiej jak dokładny adres/adresy URL, a w stosowanych przypadkach dodatkowe informacje umożliwiające jej umiejscowienie na stronie (screen, zdjęcie), etc.

c)    imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;

d)   oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

7. W przypadku gdy zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby zgłaszającej lub podmiotu zgłaszającego, Właściciel Serwisu przesyła bez zbędnej zwłoki tej osobie lub podmiotowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.

8.    Zgłoszenia rozpatrywane są niezwłocznie przez Właściciela Serwisu, ale nie póżniej niż w ciagu 3 dni roboczych.

9. Decyzja podejmowana jest przez Właściciela Serwisu w sposób terminowy, niearbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności.

10. Decyzja jest podejmowana przez Właściciela Serwisu bez użycia zautomatyzowanych narzędzi.

11.  Osobie lub podmiotowi zgłaszającemu przysługiwać będzie odwołanie na decyzję Właściciela Serwisu.

12. Po rozpatrzeniu zgłoszenia Właściciel Serwisu przesyła swoją decyzję osobie zgłaszającej lub podmiotowi zgłaszającemu, jeśli posiada ich dane elektroniczne, informując jednocześnie o możliwości odwołania się od podjętej decyzji.

§5

Uzasadnienie dla Użytkownika w przypadku nielegalnych treści.

 

1. Właściciel Serwisu informuje Użytkownika o wszelkich ograniczeniach wynikających z podjętej przez niego decyzji w stosunku do nielegalnych treści lub niezgodnych z Regulaminem, przez niego dodanych, wraz z uzasadnieniem, o ile posiada jego elektroniczne dane kontaktowe.

2.    Informacji udziela się najpóźniej od dnia nałożenia ograniczenia, bez względu na powód i sposób jego nałożenia. Informacji nie udziela się natomiast w przypadku, gdy nielegalne treści są wprowadzającymi w błąd treściami handlowymi o dużej objętości lub ich ograniczenie jest skutkiem otrzymania nakazu przez Właściciela Serwisu od jednego z organów państw członkowskich UE.

3.    Możliwe ograniczenia i konsekwencje dla Użytkownika i/lub nielegalnej treści mogą obejmować:

a)    usunięcie nielegalnej treści,

b)   ograniczenie w zakresie jej widoczności w Serwisie,

c)    uniemożliwienie dostępu do treści lub depozycjonowanie treści,

d)   zablokowanie konta Użytkownika na stronie/fanpge’u,

e)    zawieszenie lub zakończenie świadczenia usługi dla Użytkownika, etc.

4.    Właściciel Serwisu w uzasadnieniu podjętej decyzji wskaże Użytkownikowi następujące informacje:

a)    jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie nielegalnych treści, wskazanie podstawy prawnej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane informacje za nielegalne treści,

b)   jakie konsekwencje lub ograniczenia zostały przez niego podjęte co to nielegalnej treści,

c)    wszelkie fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego przez osobę lub podmiot zgłaszający, czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z własnej inicjatywy Właściciela Serwisu oraz, gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającego,

d) w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację, czy decyzję podjęto w odniesieniu do treści wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych narzędzi,

e)    jeżeli decyzja opiera się na zarzucanej niezgodności informacji z Regulaminem, wskazanie podstawy umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których uznaje się dane informacje za niezgodne z Regulaminem,

f)     informacje na temat przysługujących odbiorcy usługi możliwości odwołania się od decyzji, w szczególności w stosownych przypadkach za pośrednictwem wewnętrznych mechanizmów rozpatrywania skarg, pozasądowego rozstrzygania sporów i sądowych środków odwoławczych.

5.    Użytkownikowi przysługiwać będzie odwołanie na decyzję Właściciela Serwisu.

 

§6

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

W przypadku gdy Właściciel Serwisu poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast poinformuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat.

§7

Zmiany Regulaminu

O każdej zmianie niniejszego Regulaminu Właściciel Serwisu poinformuje Użytkowników z 14-dniowym wyprzedzeniem, dając im możliwość zapoznania się i/lub wypowiedzenia usługi, w ramach której jest on stosowany, przed terminem wejścia w życie.